Jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie finansowe?

Prowadzenie biznesu wiąże się z koniecznością właściwego wykonywania wszystkich powinności formalno-prawnych wynikających z istniejących regulacji. Dotyczą one zarówno zobowiązań odnoszących się do rachunkowości, jak i naliczania i odprowadzania zobowiązań podatkowych. Ze względu na poziom skomplikowania przepisów oraz potrzebną wiedzę z zakresu księgowości większość przedsiębiorców nawiązuje współpracę z podmiotami specjalizującymi się w zajmowaniu się rachunkowością. W Płocku duże doświadczenie w tym zakresie ma firma Składki i Podatki, która świadczy usługi w obszarze obsłudzgi kadrowo-płacowej. Część przedsiębiorstw będzie także zmuszona do sporządzania sprawozdań finansowych. Przekonajmy się, czym one są i sprawdźmy, kto musi je przedstawiać.

Czym są sprawozdania finansowe?

Sprawozdania finansowe to opracowania, które z jednej strony są wypełnieniem obowiązków informacyjnych przez firmę, z drugiej pozwalają kadrze zarządzającej oraz organom skarbowym na uzyskanie wglądu w najważniejsze dane dotyczące sytuacji finansowej danej firmy, w tym także posiadanego przez nią majątku. Umieszcza się w nich m.in. informacje o zobowiązaniach wobec kontrahentów i pracowników, istniejących należnościach, które złożą się na osiągane zyski oraz posiadanych aktywach różnego rodzaju od środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń po prawa majątkowe. Kluczowymi dokumentami tworzącymi sprawozdanie finansowe są bilans oraz rachunek zysków i strat. Bilans jest dość szczegółowym, lecz zarazem syntetycznym w swej formie zestawieniem aktywów, tj. majątku (np. środków trwałych, gotówki, zapasów materiałów i wyrobów gotowych) i pasywów, a zatem zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych (m.in. zaciągniętych kredytów, zobowiązań względem dostawców i pracowników). Rachunek zysków i strat to informacja o osiągniętych podczas roku obrachunkowego przychodach oraz poniesionych kosztach.

Kto sporządza sprawozdania finansowe?

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych spoczywa na firmach, które prowadzą pełną księgowość. Dokumenty te są przesyłane do Krajowego Rejestru Sądowego, a także do właściwego Urzędu Skarbowego. Dostarcza się je również właścicielom i kadrze zarządzającej.