Dlaczego znajomość prawa pracy jest istotna w zarządzaniu kadrami i płacami?

Prawo pracy nie jest tożsame jedynie z Kodeksem pracy, choć kodeks ten stanowi najważniejszą część tej gałęzi prawa. Obszar prawa pracy stanowi ogół regulacji i aktów prawnych, które wyznaczają zakres i rodzaj stosunków między pracownikami a pracodawcami, np. ustawa o związkach zawodowych, ustawa o rozwiązywaniu sporów.

Dział kadr i płac –  formalne zarządzanie pracą zatrudnionych

W wielu firmach tworzone są osobne działy, zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz prowadzeniem dokumentacji personalnej pracowników. Ze względu na niższe koszty i sprawność obsługi, wielu przedsiębiorców wybiera również usługi kadrowo-płacowe oferowane przez zewnętrzne, niezależne biura księgowe.

Kadry i płace zajmują się prowadzeniem pełnej obsługi dokumentacji pracowniczej od zatrudnienia pracownika, zgłoszenia do ZUS, odliczania składek, tworzenia umów pracy, umów cywilnoprawnych, rozliczania urlopów, prowadzenia ewidencji czasu pracy, aż do umów wypowiedzenia i wyrejestrowania pracownika.

Niezbędna jest znajomość prawa pracy

Ze względu na szczególny, często zmieniający się rodzaj obszaru prawa – tak, znajomość bieżących przepisów, dotyczących praw pracownika i pracodawcy jest niezbędna. Rzetelna, aktualna wiedza jest konieczna, aby uchronić pracodawcę przed karami za nieprzestrzeganie np. czasu pracy, wymiaru urlopowego, stawki godzinowej za pracę. Prawidłowa obsługa kadrowo-płacowa pozwala również chronić interes pracownika w postaci prawidłowo naliczanych składek, odprowadzanych zaliczek na podatek, rozliczania godzin pracy, naliczania dni urlopowych, sprawiedliwego, równego traktowania. Znajomość prawa pracy zapobiega błędom w kontaktach z Urzędem Skarbowym czy ZUS-em oraz umożliwia rzetelne rozliczanie się między pracodawcą i pracownikiem, dbając o dobro jednych i drugich.