Na czym polega amortyzacja środków trwałych?

Środkami trwałymi są wszelkie budynki, urządzenia, maszyny, środki transportu, wartości niematerialne i prawne, które są wykorzystywane w przedsiębiorstwie w ramach prowadzenia działalności. Ich początkowa wartość ulega zmniejszeniu w miarę ich użytkowania i zużywania się.

Czym jest amortyzacja?

Jest to koszt uzyskania przychodu, wyrażony w pieniądzu, stanowiący odzwierciedlenie stopnia zużywania się ewidencjonowanych środków trwałych. Amortyzację wykonuje się na podstawie planu rozłożenia wartości środków trwałych na z góry ustalony okres, dokonując systematycznych odpisów amortyzacyjnych.

Jak się dokonuje amortyzacji?

Dla poszczególnych środków trwałych, przed rozpoczęciem amortyzacji, dokonuje się wyboru właściwej metody wykonywania odpisów. Chcąc prawidłowo dobrać metodę amortyzacji do rodzaju środków trwałych, warto zwrócić się o poradę do biur rachunkowych, które oferują pomoc w prowadzeniu księgowości.

Stosowane są cztery główne metody amortyzacji:

  • liniowa
  • degresywna
  • indywidualna
  • jednorazowa

Każda z tych metod różni się sposobem wyliczania odpisów amortyzacyjnych, których dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu przekazania środka trwałego do użytkowania. Odpisy nalicza się w równych ratach co miesiąc, co kwartał lub jednorazowo na koniec roku.

Stawki, według których dokonywana jest amortyzacja, znajdują się w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych (ustawa o podatku dochodowych od osób fizycznych) i obejmuje 10 stawek od 1,5% do 30%.  Przykładowo stawka rocznej amortyzacji, liczonej metodą liniową, dla środków transportu wynosi 20%, więc kwota dokonywanych odpisów będzie wynosić wartość środka trwałego x 20%. Otrzymaną kwotę można podzielić na 12, uzyskując kwotę miesięcznej amortyzacji. Amortyzacja zakończy się zatem po 5 latach.